Zeolite – a great wonder from nature // Zeolit – velik čudež narave

The origin of the ‘zeolite’ word comes from the Greek expressions ‘zeo’(to boil) and ‘lithos’ (a stone). Zeolites are indeed a class of stones or minerals with an ordered highly porous structure. Chemically, they are aluminosilicate minerals with well-defined channels and cavities. These cavities contain metal ions (cations), which can bind various types of toxins. The majority of zeolites are of natural volcanic origin, among which Clinoptilolite has been defined as the most suitable type of zeolite for human and animal consumption.

Zeolite has to be activated in order to get the full potential – this means that natural material has to be processed by micronization which results in micronized particles with an increased surface area and consequently improved adsorption capacity.

Clinoptilolite has been increasingly used in veterinary and human medicine, cosmetic and personal care products as well as in food supplements especially due to its potent detoxification, antioxidant effects, the release of trace elements, and positive influence on the microbiota status in the intestine.

The majority of beneficial zeolite effects can be attributed to its basic material properties, in particular, to reversible ion-exchange and adsorption capacity. In this manner, zeolites have been successfully used in a broad range of applications with the following effects:

 • Clinoptilolite incorporated into the everyday diet is effective in the removal of mycotoxins, heavy metals, and organophosphates from the human body by direct absorption of these toxins which are then removed by excretion. Affinity towards aflatoxins was proven in vitro studies to be also highly specific – in the presence of amino acids and vitamins only toxins were absorbed by the clinoptilolite material.
 • Antibacterial properties have been proved for zeolites with incorporated silver and copper, especially in dental applications. Due to the long-lasting effects of zeolites in the mouth environment, even in prolonged contact with saliva, they were recognized as the most effective delivery platform for antimicrobial agents.
 • Another special effect is the ability of micronized clinoptilolite to decrease the absorption of ingested ethanol by reducing blood alcohol levels
 • Antidiarrheal effects via interaction with intestinal epithelium cells and immunological effects in the intestine,
 • neuroprotective effect and antioxidant activity on mitochondria has been shown to affect the development of  Alzheimer’s disease
 • Zeolites can be used as an advanced excipient for an extended or sustained release for eg. diclofenac and vitamins

The High Life product Elixir 01 contains all-natural and finest zeolite – clinoptilolite which has been micronized to an average particle size of approximately 3µm to provide you with the most efficient detoxifying properties. Stay fresh and clean from any toxins with your daily dose of the high life.   Izvor besede “zeolit” izhaja iz grških besednih zvez “zeo” (vreti) in “lithos” (kamen). Zeoliti so vrsta kamnov ali mineralov z urejeno visoko porozno strukturo. Kemično so alumosilikatni minerali z natančno definiranimi kanali in luknjicami. Te luknjice vsebujejo kovinske ione (katione), ki lahko vežejo različne vrste toksinov. Večina zeolitov je naravnega vulkanskega izvora, med katerimi je klinoptilolit opredeljen kot najprimernejša vrsta zeolita za prehrano ljudi in živali.

Zeolit je treba aktivirati, da doseže svoj polni potencial – to pomeni, da je treba naravni material predelati z mikronizacijo, kar ima za posledico mikronizirane delce s povečano površino in posledično izboljšano adsorpcijsko sposobnostjo.

Klinoptilolit se vedno bolj uporablja v veterinarski in humani medicini, kozmetiki, izdelkih za osebno nego in prehranskih dopolnilih, predvsem zaradi močnega učinka razstrupljanja, antioksidativnih učinkov, sproščanja elementov v sledovih in pozitivnega vpliva na stanje mikrobiote v črevesju.

Večino koristnih učinkov zeolita lahko pripišemo njegovim osnovnim lastnostim materiala, zlasti njegovim reverzibilnim sposobnostim izmenjave ionov in absorpcije. Na ta način se zeoliti uspešno uporabljajo v številnih aplikacijah z naslednjimi učinki:

 • klinoptilolit, vključen v dnevno prehrano, je učinkovit pri odstranjevanju mikotoksinov, težkih kovin in organofosfatov iz človeškega telesa z neposredno absorpcijo teh toksinov, ki se nato izločijo z blatom. Študije so pokazale zelo specifično afiniteto do aflatoksinov – v prisotnosti aminokislin in vitaminov je klinoptilolitni material absorbiral le toksine;
 • pri zeolitih z vsebnostjo srebra in bakra so bile dokazane antibakterijske lastnosti, zlasti v zobozdravstvu. Zaradi dolgotrajnega učinka zeolitov v ustni votlini so bili tudi ob daljšem stiku s slino zeoliti prepoznani kot najučinkovitejša platforma za dovajanje protimikrobnih učinkovin;
 • drug poseben učinek je sposobnost mikroniziranega klinoptilolita, da zmanjša absorpcijo zaužitega etanola z znižanjem ravni alkohola v krvi;
 • dokazano je, da protidiarealni učinki z interakcijo s črevesnimi epitelijskimi celicami ter imunološki učinki v črevesju, nevroprotektivni učinek in antioksidativno delovanje na mitohondrije vplivajo na razvoj Alzheimerjeve bolezni;
 • zeoliti se lahko uporabljajo kot napredna pomožna snov za podaljšano ali zapoznelo sproščanje na primer diklofenaka in vitaminov.

Izdelek The High Life Elixir 01 vsebuje povsem naravni in najboljši zeolit – klinoptilolit, mikroniziran do povprečne velikosti delcev približno 3 µm, kar vam zagotovi najučinkovitejše razstrupljevalne lastnosti. Ostanite sveži in čisti pred kakršnimi koli toksini z vašo dnevno dozo The High Life.

L I T E R A T U R E // L I T E R A T U R A
— Derakhshankhah H et al. (2020) Biomedical Applications of Zeolitic Nanoparticles, with an Emphasis on Medical Interventions. Int J Nanomedicine, doi: 10.2147/IJN.S234573
— Pavelić et al. (2018) Critical Review on Zeolite Clinoptilolite Safety and Medical Applications in vivo. Front Pharmacol., doi: 10.3389/fphar.2018.01350
— Rahimi et al. (2012) Fat-Soluble Vitamins Release Based on Clinoptilolite Zeolite as an Oral Drug Delivery System. Letters in Drug Design & Discovery